سیستم ثبت درخواست الکترونیکی

Your Browser's Javascript is disabled.

If you want to use this application, you have to Enable Javascript.

To enable Javascript follow these steps:

Internet Explorer

 • Click on Tools Menu
 • Click on Internet Options
 • From the opened dialog box, click on Security Tab
 • Click on Custom Level ...
 • Scroll down until Scripting
 • Click on Enable from the Active Scripting section
 • Click on OK and Confirm change
 • Refresh Page and you should see the application Login page

Google Chrome

 • Click on Settings from the main menu
 • Click on Show Advanced Settings
 • From the Privacy Section, click on Content Settings ...
 • From the Javascript Section, click on Allow all sites to run JavaScript (recommended)
 • Refresh Page and you should see the application Login page

Mozilla FireFox

 • in Adress Bar ( where you type the website adress like http://www.SimplyDesk.ir, write about:config and press enter
 • In the middle of page click on I'll be careful, I promise!
 • look for javascript.enabled and set its value to true by double clicking on its row
 • Refresh Page and you should see the application Login page

Safari

 • Click on Tools Button
 • Click on Preferences
 • From the opened window, click on Security
 • Check the Enable JavaScript option
 • Refresh Page and you should see the application Login page
سیستم ثبت درخواست الکترونیکی
شنبه-چهارشنبه 09:00 - 17:00
سیستم ثبت درخواست الکترونیکی

سیستم ثبت درخواست الکترونیکی

یا

 
به سیستم ثبت درخواست الکترونیکی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آتنا خوش آمدید.
 در صورتی که دارای اکانت نیستید لطفا در سامانه ثبت نام کنید. همچنین به راحتی می توانید با اکانت Google وارد سیستم شوید. 
راهنمای ثبت نام و استفاده از سیستم را از اینجا دانلود نمایید. 

©1396 SimplyDesk